ศศิญา เมธาธราธิป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ.ศศิญา เมธาธราธิป

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
• แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย

APPOINTMENT