PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง
เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
• แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร
• สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
• สาขา อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ความชำนาญพิเศษ
• เวชศาสตร์การเจริญพันธ์, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

ออกตรวจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต